Privacy Policy – Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của Người Tiêu Dùng tại Huỳnh Phát

Chúng tôi tại Huỳnh Phát cam kết đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm các điều sau:

a) Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để thực hiện các dịch vụ và hoạt động kinh doanh, bao gồm việc xử lý đơn hàng, cung cấp hỗ trợ và tương tác với khách hàng.

b) Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:

Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích mà chúng tôi đã thông báo tại thời điểm thu thập hoặc các mục đích liên quan và phù hợp với dịch vụ mà khách hàng đã yêu cầu.

c) Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin:

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích đã đề ra và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.

d) Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Tiếp Cận Thông Tin:

Thông tin cá nhân chỉ được truy cập bởi những người hoặc tổ chức cần thiết để thực hiện công việc liên quan đến dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài trường hợp có sự đồng ý của khách hàng hoặc khi cần thiết theo quy định pháp luật.

đ) Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin:

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân tại Huỳnh Phát có địa chỉ chi tiết và cách thức liên hệ được hiển thị rõ ràng trên trang web của chúng tôi. Khách hàng có quyền liên hệ để yêu cầu thông tin về hoạt động thu thập và xử lý thông tin cá nhân của họ.

e) Phương Thức và Công Cụ Để Người Tiêu Dùng Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân:

Chúng tôi cung cấp các phương thức và công cụ cho khách hàng để truy cập, xem xét, chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của họ trên hệ thống thương mại điện tử của chúng tôi. Khách hàng có thể thực hiện điều này bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình hoặc liên hệ với chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ.

Cơ Chế Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại:

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh liên hệ được cung cấp để báo cáo mọi vấn đề hoặc khiếu nại. Chúng tôi cam kết giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và công bằng.

Lưu Ý Quan Trọng:

Chính sách này sẽ được hiển thị rõ ràng cho quý vị trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin, để đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật và tin cậy trong mọi quá trình xử lý thông tin cá nhân.